ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้าส่งออก

🚫 ของต้องห้าม(Prohibited Items)
หมายถึง ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น

  • สารเสพติด
  • วัตถุ หรือสื่อลามก
  • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  • ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
  • สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

ของต้องกำกัด(Restricted Items)
หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่าง เช่น

ประเภทหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุกรมศิลปากร http://nsw.finearts.go.th
อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dopa.go.th
พืชและส่วนต่างๆของพืชกรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th
สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th
อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th
ชิ้นส่วนยานพาหนะกระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th
บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th
เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  www.nbtc.go.th

ของต้องห้ามและของต้องกำกัดต่างกันอย่างไร?
ของต้องห้ามก็คือห้ามนำเข้า นำออก หรือส่งผ่านเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ
ส่วนของต้องกำกัดคือนำเข้า นำออก หรือส่งผ่านได้ซึ่งถูกควบคุมโดยกฎหมาย และต้องมีใบอนุญาตตามมาตราพระราชบัญญัติศุลกากรกำหนด

 
หากเราพกสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของต้องกำกัดโดยไม่มีใบอนุญาตจะเกิดอะไรขึ้น?
ควรจะหลีกเลี่ยงของจำพวกนี้ เพราะการทำงานของกรมศุลกากรจะใช้ทั้งการแสกนและการสุ่มตรวจ ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าก็เคยเอาเข้ามาได้ไม่เห็นโดนจับเลย
นั่นอยู่ในกรณีที่คุณไม่โดนสุ่มตรวจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กรมศุลกากรตรวจเจอ จะโดนข้อหาหนัก ทั้งปรับจนอ่วม หรืออาจโดนจำคุกได้

ขอบคุณข้อมูลเเละภาพจาก: https://convergent-interfreight.com/WP/wordpress/index.php/th/prohibited-items/